Main Menu

Popularne

DOM WCZASOWY ENERGETYK DOM WCZASOWY ENERGET...
1 - 11
[ Wyświetleń 3908 ]

Kwatery pracownicze Warszawa Kwatery pracownicze ...
1 - 8
[ Wyświetleń 3506 ]

ROMA...r?owy Hotelik w centrum ?ywca ROMA...r?owy Hoteli...
1 - 11
[ Wyświetleń 2604 ]

POD KROKWI? POD KROKWI?
1 - 1
[ Wyświetleń 2537 ]

DOM DO WYNAJ?CIA - SUDETY - KARKONOSZE DOM DO WYNAJ?CIA - S...
1 - 9
[ Wyświetleń 2289 ]

Polecamy

sklep bdsm
oferuje akcesoria i odzież bdsm w atrakcyjnych cenach.
joni
- bogini czułości i życia. Czym był kult joni?
filmy dla dorosłych
- świetne darmowe porno. Seanse tylko dla dorosłych. Polecamy filmy xxx na sexshopa.pl

Noclegi

Agroturystyka Karkonosze  

Wyświetleń: 514
Adres:  ul. Tokarska 3
Miejscowość:  Bukowiec
Kod:  58-533
Region:  Sudety
Państwo: Polska
Telefon:  075 7183204 661-112-367 -
dost?p do komputera i internetu dost?p do TV miejsca na ognisko, grill oglnodost?pna kuchnia parking pokoje z ?azienkami w?dkowanie
Agroturystyka  Karkonosze
Jak do nas dotrzećWyślij znajomemu Drukuj kartę
Opis
Oferujemy noclegi
w 4 komfortowych pokojach 3-4 osobowych
z ?azienkami, RTV, i aneksem kuchennym i gniazdkiem internetowym.


Osobom szukaj?cym prawdziwego wypoczynku, pragn?cym ciszy, ?wie?ego powietrza i zieleni
oferujemy rozleg?y ogrodzony teren rekreacyjny
z bardzo du?? powierzchni? trawnikow? oraz
wieloma kwiatami i krzewami ozdobnymi, ktre
dadz? wypoczynek najbardziej strudzonemu cia?u i ukojenie dla zm?czonego umys?u.

Ponadto przed domem znajduj? si? dwa
niewielkie stawy, w ktrych spe?nia? si? mog?
amatorzy w?dkowania, a wielbiciele koni mog? skorzysta? z przeja?d?ek w zaprzyja?nionym gospodarstwie. Wieczorow? por? oferujemy
mi?e chwile sp?dzone przy ognisku lub grillu.

Osoby oczekuj?ce bardziej aktywnego
wypoczynku znajd? w pobli?u naszego
gospodarstwa przepi?kne oznakowane trasy
piesze i rowerowe wij?ce si? w?rd gr.
Ponadto okolice obfituj? w liczne zabytki i inne
atrakcje, ktrych niewielka cz??? prezentujemy
w dziale >PRZEWODNIK<.

Dla zmotoryzowanych zapewniamy miejsce
na samochd oraz rower. Dzieci do 7 lat mog?
liczy? na zni?k? 50%.

Dla Klientw powo?uj?cych si? na serwis www.e-nocleg.pl atrakcyjny rabat.

Atrakcje

Wie? Bukowiec po?o?ona jest w dolinie zamkni?tej z trzech stron pier?cieniem wzniesie?, natomiast w kier. zachodnim otwartej w stron? Karkonoszy.
G?wna droga wiejska wzd?u? ktrej zgrupowana zosta?a zabudowa Bukowca zatacza p?kole stanowi?ce odga??zienie szosy wiod?cej z Kowar do Jeleniej Gry. Po przekroczeniu mostu na Jedlicy, droga ta biegnie po?rd pl i ??k pocz?tkowo bez zabudowy, nast?pnie po prawej stronie mijamy pa?ac z folwarkiem, po lewej natomiest ruin? budynku dawnego browaru, budynek zarz?du i stodo??. Na placu w pobli?u ko?cio?a nast?puje rozga??zienie traktu. Droga wiejska zataczaj?c ?uk na po?udniowy wschd wiedzie przez wie? do Szpitala Bukowiec, natomiast ku p?nocy poprzez Krogulec prowadzi do Karpnik i ?omnicy. 
Zesp? staww rybnych stanowi?cy istotny element kompozycji za?o?enia parkowego, zajmuje zachodni? cz??? doliny. Stawy te usytuowane s? po obu stronach drogi z Kostrzycy do Bukowca. 
Do pa?acu usytuowanego przy drodze prowadz? trzy wjazdy , zbiegaj?ce si? w pobli?u podjazdu poprzedzaj?cego rezydencj?. Dwa skrajne wjazdy dost?pne s? przez szerokie bramy. Natomias wej?cie ?rodkowe obecnie nieczynne, dost?pne by?o przez furtk? w ogrodzeniu. 
Pa?ac pierwotnie otacza?a fosa, ktra zosta?a zasypana. Miejsce po niej zaznacza si? jednak niewielkim obni?eniem terenu, okolonego niskim, wsp?czesnym murkiem, oraz obecno?ci? grnej cz??ci kamiennego mostu, zbudowanego na wprost g?wnego wej?cia. 
Za pa?acem, po p?nocno-wschodniej stronie umiejscowione s? zabudowania dawnego folwarku. Wielki prostok?tny dziedziniec otoczony z trzech stron budynkiem gospodarczo-mieszkalnym, obor? w cz??ci ?rodkowej i budynkiem z pomieszczeniami dla s?u?by. Po przeciwnej stronie drogi znajduj? si?: stodo?a, budynek zarz?du i browar. Wszystkie te budynki, b?d?ce aktualnie w r?kach prywatnego dzier?awcy popadaj? w coraz to wi?ksz? ruin?. Po po?udniowej stronie pa?acu sta? do lat 70. XX wieku salon ogrodowy. 
W pa?acu aktualnie mie?ci si? Zwi?zek Gmin Karkonoskich. Zak?ad us?ug komunalnych Gminy Mys?akowice, a tak?e filia Wy?szej Szko?y Zarz?dzania i Marketingu w Wa?brzychu. 
Wij?ce si? strumienie i rowy, otaczaj?ce niegdy? g?st? sieci? otoczenie pa?acu (obecnie miejscami zatarte i cz??ciowo wyschni?te) zwi?zane z zespo?em staww tworzy?a wraz z nimi rozbudowany uk?ad wodny. ?agodnie sfalowany, pagrkowaty teren otaczaj?cy stawy od wschodu podnosi si? nieznacznie w kierunku osady Je?yny. Teren ten poci?ty jest szachownic? pl uprawnych i pastwisk wydzielonych przy pomocy drewnianych ogrodze? i urozmaiconych r?nymi k?pami drzew. 
Z dawnego bogatego uk?adu drg sk?adaj?cych si? na system komunikacyjny tej cz??ci za?o?enia parkowego przetrwa?a g?wna promenada spacerowa biegn?ca nad stawami i prowadz?ca od pa?acu do Kostrzycy. Droga ta ukszta?towana zosta?a na grobli i obsadzona jednostronnie drzewami. W?rd nich na uwag? zas?ugiwa?y wspania?e 200- letnie d?by i 120- letnie buki po ktrych pozosta?y tylko olbrzymie pniaki. Pozosta?y drzewostan jest znacznie m?odszy, powsta? on w wyniku niekontrolowanego rozrostu ro?linno?ci spowodowanego ?le dzia?aj?cym uk?adem wodnym (przerwane rowy, wyschni?te strumienie, zasypane przepusty). 
W kierunku po?udniowo-zachodnim krajobraz otaczaj?cy stawy jest otwarty. Poprzez g?adkie tafle wd i rozleg?e ??ki poprzecinane k?pami drzew i zagajnikami, ods?ania si? szeroki widok na panoram? Karkonoszy z widocznymi szczytami: Ma?a i Czarna Kopa oraz ?nie?ka. 
Po po?udniowej stronie Bukowca na szczycie zalesionego wzgrza znajduje si? pomnik K. L. Klöberga z 1795 roku. Pot??ne, malowniczo uformowane i u?o?one przez natur? g?azy granitu w uk?ad tworz?cy rodzaj bramy po?rd wysokich ?wierkw, wybrane zosta?y na miejsce po?wi?cone pami?ci znanego geografa ?l?skiego, Szwajcara z pochodzenia, Klöberga. Na jednym z tych kamieni wykuty zosta? napis po angielsku: ""Klober"s Dwelling"". 
Po p?nocnej stronie g?wnej drogi rozci?ga si? dalsza cz??? formowanego krajobrazu parkowego. Jest ona szczeglnie pi?kna z uwagi na malowniczo ukszta?towany teren rozleg?ych wzniesie?, poro?ni?tych cienistymi laskami i zagajnikami. 
Do budowli parkowych rozrzuconych w eksponowanych widokowo miejscach wiod?o niegdy? wiele drg i ?cie?ek. Cz??? z nich jest obecnie ma?o czytelna lub ca?kowicie zatarta. 
Z drogi g?wnej, pomi?dzy dawnym domem zarz?du a stodo?? prowadzi pod gr?, miejscami w w?wozie, szeroki trakt spacerowy. Pocz?tkowo biegnie on wzd?? Gry Bukowej, na szczycie ktrej znajduj? si? ruiny pawilonu ogrodowego zbudowanego w formie ?wii?tyni greckiej tzw. Belweder. 
W 1997 roku z inicjatywy O?rodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Narodowej Instytucji Kulturyw Warszawie przeprowadzono tam porz?dkowanie terenu polegaj?ce na usuni?ciu pi??dziesi?cioletniego samosiewu. Dzi?ki tym pracom ods?oni?to cz??ciowo zrujnowany pawilon kolumnowy oraz otwarto z niego perspektyw? widokow? na ?nie?k?. 
Id?c dalej opisanym traktem docieramy do domu ogrodnika, Dzi?ki temu, ?e znajduje si? on od dawna w r?kach prywatnych jest w dobrym stanie technicznym. 
Bezpo?rednio za domem ogrodnika teren opada w kierunku rozleg?ych ??k ikalaj?cych od wschodu wielki staw tzw. K?pielnik. Otoczony jest wysok? grobl?, po ktrej poprowadzono drog? spacerow?, stanowi?c? g?wny ci?g komunikacyjny tej cz??ci za?o?enia. Od p?nocnego-zachodu droga spacerowa ??czy si? ze ?cie?kami obiegaj?cymi dwa pozosta?e stawy. Szczeglnie malowniczo ukszta?towana zosta?a p?nocna partia staww, opieraj?cych si? o niewielkie wzniesienie po?o?one u podn?a Mrowca. Na po?udniowym stoku tego wzniesienia, ponad stawami, znajduje si? opactwo, obecnie w stanie prawdziwej, a nie tylko sztucznej ruiny. 
Id?c ku p?nocy traktem spacerowym prowadz?cym do Mys?akowic natrafiamy na skaln? p?k?, stanowi?c? punkt widokowy na prze?om Jedlicy. Dost?pny jest on po kamiennych schodkach wykutych w stoku wzniesienia. 
Biegn?ca ku p?nocy g?wna droga, wzd?? ktrej zgrupowana zosta?a zabudowa Bukowca, prowadzi w stron? ko?cio?a katolickiego. Id?c ni? mijamy domy mieszkalne oraz, nieco z boku, dawny ko?ci? ewangelicki, obecnie katolicki, pod wezwaniem ?w. Jana Chrzciciela. 
Bezpo?rednio za p?nogotyckim ko?cio?em katolickim pod wezwaniem ?w. Marcina, otoczony kamiennym murem biegnie droga w kierunku p?nocnym. Pnie si? ona pod gr? wzniesienia, na stoku ktrego za?o?ony zosta? cmentarz. Powy?ej aktualnie funkcjonuj?cego cmentarza parafialnego w g?stych zaro?lach znajdujemy ?lady po dawnym cmentarzu protestanckim (zdewastowane nagrobki, pootwierane grobowce). Na szczycie stoku, na wielkim g?azie stoi krzy? z czarnego marmuru z postaci? Chrystusa wykonan? z piaskowca. Krzy? ten od frontu wzmocniony ?elaznymi sztabami, posiada na odwrocie napis: "Hafse, Schultz- fec. 1910. 
Rwnolegle do drogi wiod?cej w kierunku cmentarzy biegnie z g?wnej ulicy w?ska ?cie?ka spacerowa, prowadz?ca na wierzcho?ek wzniesienia (480 m). 
Prawie pod szczytem tego skalistego, poro?ni?tego lasem wzgrza, na niewielkim, uformowanym tarasie ziemnym usytuowano neogotyck? wie?? widokow?. W niewielkiej odleg?o?ci znajduje si? amfiteatr w formie sztucznej ruiny. Ulega on obecnie, podobnie jak i wie?a, post?puj?cej dewastacji, a nadmierny, niekontrolowany rozrost ro?linno?ci zas?ania zarwno widok na te budowle, jak rwnie? uniemo?liwia spogl?danie na otaczaj?cy, niezwykle pi?kny i malowniczy krajobraz doliny wype?nionej zabudow? Bukowca. 

Ciekawe miejsca i obiekty

Wyci?g narciarski 10km
Sklep 500m
Stadnina koni 500m
Restauracja 5km


Komunikacja
Stacja PKS JELENIA G.15KM
Stacja PKP JELENIA GRA 15KM
Przystanek PKS KOSTRZYCA 3KM
Taxi KOWARY 5KM
Lotnisko WROC?AW 100KM
Informacje dodatkowe
Pokojów: 4
Grill: 12
Strona www:http://www.agrohupajlo.republika.pl
Serwisy
  • dost?p do TV
  • pokoje z ?azienkami
  • oglnodost?pna kuchnia
  • dost?p do komputera i internetu
  • miejsca na ognisko, grill
  • parking
  • w?dkowanie
  • plac zabaw dla dzieci
  • st? tenisowy
dost?p do komputera i internetu dost?p do komputera i internetu

dost?p do komputera i internetu

dost?p do TV dost?p do TV

dost?p do TV

miejsca na ognisko, grill miejsca na ognisko, grill

miejsca na ognisko, grill

oglnodost?pna kuchnia oglnodost?pna kuchnia

oglnodost?pna kuchnia

parking parking

parking

pokoje z ?azienkami pokoje z ?azienkami

pokoje z ?azienkami

w?dkowanie w?dkowanie

w?dkowanie

Galeria zdjęć
Komentarze

Dodaj komentarz

Nie masz uprawnie? do dodawania komentarzy. By? mo?e musisz si? zarejestrowa? w serwisie.


Kontakt
Brak kontaktu online.